Digitale verktøy øker kvaliteten av styrearbeidet

 

Som styre har man mange baller i luften, og det kan til tider være utfordrende å beholde oversikten når man må holde styr på dagsordener, referater, årshjul osv. Med en samlet medlemsløsning kan foreningen – stor eller liten – styrke styrearbeidet og lette det administrative arbeidet før og etter styremøtene. Vi har laget en oversikt over de mest relevante digitale funksjonene som fremmer godt styrearbeid:   
 
Sammensetningen av styret   

Styret representerer hele foreningen, og dette bør gjenspeiles i sammensetningen av styremedlemmene. Mange foreninger er ikke bevisste på hvilke personer de skal kontakte når de skal rekruttere nye styremedlemmer. Dette skyldes ofte manglende innsikt i medlemmenes kompetansenivå. Med Membercare kan foreningene generere rapporter over medlemmene – for eksempel basertansiennitet, tidligere ansettelser, alder osv. – og skape en oversikt over potensielle kandidater.  

Struktur på styrearbeidet  

Manglende struktur og kunnskapsdeling er to faktorer som ofte hindrer godt styrearbeid. I selvbetjeningsløsningen Mine Grupper kan styret opprette sin egen styregruppe.    

Her har de mulighet til å:  
  • Dele filer, for eksempel dagsorden og referater 
  • Planlegge og opprette styremøter  
  • Sende SMS-er og e-post 
  • Opprette en verktøykasse med styringsdokumenter (vedtekter, årshjul, forretningsorden etc.) som alle i styret kan få tilgang til  

På den måten kan styret effektivisere arbeidet og holde seg oppdatert – både nåværende og nye medlemmer.  

Medlemmenes bidrag er avgjørende for foreningers utvikling

Foreninger er etablert for å ivareta medlemmenes interesser. Foreninger bør regelmessig spørre medlemmene om de er tilfredse med ledelsens innsats og medlemstjenester. I Mine Grupper har styret muligheten til å lage mindre undersøkelser, og medlemmene kan sende inn forslag til forbedring via en kryptert forbindelse.  

Varslingsordningen (Whistleblowordning)   

Foreningen er ofte sterkt avhengig av medlemmenes bidrag, ofte supplert med tilskuddsmidler. Derfor er det viktig at det er åpenhet og gjennomsiktighet rundt hvordan midlene blir brukt. Av samme grunn er det viktig at foreningen har en varsleordning, som har til formål å forebygge svindel og være et verktøy for å oppdate og håndtere ulovligheter.  

Er du nysgjerrig på hvordan Groupcare kan understøtte din organisasjons utvikling? Book et ikke-forpliktende møte med vår kommunikasjonssjef Emil Hovøre Andersen her.

  Foreningsfaglig viten og inspirasjon – les mer under Groupcare Akademi