Vägen till lyckat ledarskap i ideella organisationer

Den 4 februari kunde det danska Frivilligrådets kommitté för gott ledarskap presentera rapporten ”Rekommendationer för gott ledarskap i den ideella sociala sektorn”. Kommittén står bakom rapportens 17 rekommendationer, som tillsammans ska fungera som ett verktyg för att stödja ideella organisationers arbete; ett verktyg som Groupcare gärna vill vara med och promovera i syfte att inspirera organisationer.

– Melissa Simone Byberg

Bakgrund till rekommendationerna

Arbetet med denna kommitté och rapport har pågått sedan 2018, då Frivilligrådet fick i uppdrag att utarbeta några så kallade Good Governance-rekommendationer. Syftet med rekommendationerna var att de skulle kunna användas som inspiration eller som en checklista för någon som jobbar för en organisation som består av frivilliga. För att säkerställa att rekommendationerna hanterar verkliga utmaningar har organisationer inom den ideella sektorn varit involverade under hela processen.

Varför bra ledarskap?

Rekommendationerna riktar sig till styrelserna för frivilliga organisationer, eftersom det i slutändan är deras ansvar att organisationen är välskött och att dess syfte uppfylls. Rekommendationerna är således avsedda att tydliggöra styrelsens uppgift och ansvar i förhållande till ledningen och att stödja organisationens interna utveckling. De fokuserar även på styrelsens ansvar i samband med att säkerställa de anställdas och de frivilligas välbefinnande i organisationen samt förbereda styrelsen för morgondagens möjligheter och utmaningar.

Bra Ledarskap, vad är det?

Rapporten fungerar som en typ av checklista med syftet att förklara och bena ut bra ledarskap genom att dela upp det i sex fokusområden, nämligen:

(1) Styrelsens uppgifter och ansvar;

(2) Styrelsens sammansättning och kompetens;

(3) Utvärdering av styrelsen och det dagliga ledningsarbetet;

(4) Välbefinnande och arbetsmiljö;

(5) Uppfyllelse av organisationens syfte; och

(6) Öppenhet.

Under vart och ett av dessa fokusområden innehåller rapporten konkreta rekommendationer mot vilka organisationer kan mäta sitt eget ledarskap.

Hämta rapporten och låt din organisation inspireras

Om din organisation vill ha ett relativt enkelt verktyg för att utvärdera dess ledarförmåga och därmed ta organisation till nya höjder kan du ladda ner rapporten här.

Rapporten är gratis och utarbetad för att kunna vara användbar för så många frivilliga organisationer som möjligt, och detta är naturligtvis något som Groupcare vill vara med att möjliggöra. 

* Denna artikel har utarbetats på bakgrund av olika artiklar som publicerats av Frivilligrådet. I samförstånd med en av rådets kommunikationsanställda ställer sig Groupcare bakom denna rapport och tillhörande rekommendationer.