Rundspørge: Sådan klarer foreningerne sig under corona-krisen

Groupcare har foretaget en rundspørge blandt nordiske foreninger for at få indsigt i, hvordan foreningerne klarer sig i denne særlige tid. Arrangementer må aflyses, generalforsamlinger flyttes og frivillige i lokalforeningerne kan ikke mødes. Alligevel står foreningerne stærkt – kun få melder om, at de er ramt økonomisk, og langt de fleste ser positivt på muligheden for at kunne gennemføre og afholde fysiske aktiviteter og arrangementer i efteråret.

– Erlend Ludvig Alvsvåg

Kreativitet giver gode online arrangementer

Mange foreninger har oplevet at de tilbagevendende sommeraktiviteter, hvor man normalvis har samlet mange mennesker, nu er blevet vanskelige at gennemføre. Alligevel har man været kreative ude i foreningerne og gennemført alt fra drive-in-bio til online madkurser og fredagstanker over digitale mødeplatforme. Online arrangementer er dog ikke helt det samme som de fysiske, og de må derfor tænkes om, for de kan fungere digitalt.

«Det gir et spark i forhold til at man tenker andre formater, og på nye måter. Men man kan ikke bare omsette 1 til 1, det må tenkes nytt. Skal noe med suksess så er man nødt til å starte et annet sted, og tenke helt forfra på et nytt kurs. Det kan ikke bare omsettes digitalt.»

  • Ansat i norsk medlemsorganisation

Langt det fleste foreninger der deltog i rundspørgen, fortæller, at de enten har aflyst eller udskudt deres arrangementer, men at man er ved at planlægge erstatninger som fungerer bedre online. Men blandt det fåtal af foreninger, som allerede har haft succes med online arrangementer, fortæller de, at de har gjort sig mange overvejelser om det online format, og hvad der lader sig gøre her.

Flere fortæller desuden, at de har tænkt sig at fortsætte med at holde arrangementer online fremover, da det gør tærsklen for at deltage lavere, og fordi det minimerer rejsetid og forberedelse.

Groupcares adm. direktør, Lisbeth Bekker, der selv har tidligere erfaring som både leder og politisk aktiv i forskellige professionelle foreninger, ser det som en positiv udvikling.

«Det er glædeligt at se langt de fleste foreninger nu planlægger også at have aktiviteter online for på den måde at pleje forholdet til medlemmerne uden nødvendigvis altid at mødes fysisk. Det åbner for en masse nye muligheder. Og vores tidligere gennemførte foreningsundersøgelser viser også, at de foreninger som har succes og vokser, de gør simpelthen mere.»

«Online arrangemener er en oplagt mulighed for at samle de medlemmer, man normalt har vanskeligt ved at aktivere i det daglige på grund af fx transport og tid.»

Vi tager den over videosamtale!

I en tid hvor det kan være vanskeligt at se de positive ting, er der heldigvis også lyspunkter. Vi stillede det åbne spørgsmål; er der kommet noget positivt ud af hele situationen under corona?

Her svarede hele 71% at den digitale gevinst har været stor. Flere har simeplethen taget de digitale mødeformer og samarbejdsmuligheder til sig. En forening uddybede sågar

 sit svar med, at kalde det en nødvendig læring, fordi alle i organisationen nu har fået et skub i en mere digital retning, ved nu at være tvunget til at tillære sig det digitale.

«Man kan sige, at vi blev tvunget i gang med det uden, at det egentlig var noget vi overvejede, for det var jo den eneste måde vi kunne få gennemført ting på. Vi har nu fået øjnene op for nye mødeformer, hvor vi laver noget for alle medlemmer på tværs af lokalforeninger, uden vi fysisk skal være til stede. Alle kan deltage, og vi vil faktisk kunne nå ud til mange flere.»

  • Ansat i medlemsorganisation

Mange af de deltagende i rundspørgen uddybede, hvordan videomøder har været lidt eller slet ikke anvendt før corona, og at man nu har indset værdien ved online møder og samarbejde. For det møde, som ofte fik mange afbud på grund af rejsetid, det er nu pludseligt fuldtalligt, og den lokale forening som gerne ville have et møde med sekretariatet, de får nu et online møde uden at tid og ressourcer går til spilde. Så det er noget flere fortæller, at de ønsker at fortsætte med. «Det er jo nemlig ikke tilfældet længere, at nogen ikke ved hvordan man gennemfører et online måde – nu har alle prøvet det.» som en af respondenterne fortæller.

Så selv om generalforsamlingen og årsmødet nok fortsat vil foregå fysisk også i fremtiden, så kan der måske nu blive tilført et digitalt aspekt? For nu ved alle, at man sagtens kan være der, uden fysisk at være der.

Teams og zoom anvendes klart mest

Fra at være noget man har prøvet en gang eller to i forbindelse med en langdistancesamtale med et familiemedlem på rejse, så er det nu en helt integreret del af hverdagen; videosamtaler er kommet for at blive. Teams er den mest anvendte platform, med to tredjedele af de adspurgte som svarer dette, men også Zoom er noget mange har stiftet bekendtskab med.

«På samme måde som man ikke kan spille en tenniskamp alene, så kan man heller ikke afholde et styremøde på Teams, hvis en af deltagerne ikke anvender programmet. Vejen til kritisk brugermasse er nu blevet fremskyndet, med det resultat at langt de fleste er klar på at gennemføre møder online.» fortæller Lisbeth Bekker, og fortsætter:

«Samarbejde online over videomøder kan være ressurcebesparende og man undgår unødvendige rejser, som dermed sparer foreningen for ressourcer som i stedet kan bruges på andet foreningsarbejde. Og som en heldig effekt af dette, så belaster man heller ikke miljøet. Dog vil det aldrig kunne erstatte det fysiske møde. Jeg tror vi alle er enige om, at vi helst vil kunne se vores kollegaer og medlemmer ansigt til ansigt.»

 

Flere kan blive ramt på økonomien på sigt

Adspurgt om man i foreningen er blevet ramt på økonomien svarer en lille fjerededel, at de allerede er ramt, mens over halvdelen ikke som sådan er ramt nu, men vurderer, at de er i fare for at blive ramt af effekter ved corona på sigt.

Blandt andet har flere branche- og arbejdsgiverorganisationer i Norden derfor allerede taget konsekvensen og aflyst udskudt kontingentet for deres medlemmer, men også fagforeningerne oplever massivt pres, nu hvor flere medlemmer har brug for rådgivning og hjælp.

Mens de blandt andre foreningstyper, særligt er de foreninger som har økonomi forbundet med afholdelse af arrangementer og aktiviteter, der for nuværende og på sigt er ramt. For det er vanskeligt at planlægge indtægtsgivende arrangementer, når usikkerheden omkring større forsamlinger fortsat er stor. For selv om det ser lysere ud nu, så ved man ikke hvordan det ser ud på den anden side af sommerferien.

Dette er en bekymring for en række foreninger. Men selv om mange foreninger frygter at blive økonomisk ramt på sigt, så er de heldigvis ikke bange for om det vil trye foreningens eksistens.

Desuden viste rundspørgen at ingen af de adspurgte foreninger havde oplevet en mærkbar opgang i antallet af udmeldelser.

Sekretariatet kører ufortrødent på

Et lille pusterum giver anledning til at se hvilke opgaver som er kritiske, og derefter tage fat i dem en efter en. Hjemmekontor og videomøder har i langt tid erstattet det fysiske kontor, men nu er de fleste ved at være tilbage igen. Glædeligt er det derfor at flere fortæller, at man faktisk har formået at opretholde effektiviteten og tilfredsheden i arbejdet hjemmefra. Af alle de foreninger, vi har talt med, så svarede samtlige at samarbejdet i sekretariatet var gået overvejende godt under hjemmearbejdet.

Det generelle indtryk fra Foreningsnorden

Efter at have ringet rundt og talt med en række forskellige foreninger, er der nogle indtryk som har sat sig. Usikkerheden er der helt klart, hvilket viser sig ved, at mange måtte svare «Det ved jeg ikke» eller «Det er vanskeligt at sige» på spørgsmålene. Noget som også viste sig i fremtidsudsigterne, hvor mange var usikre på mulighederne for at kunne afholde større fysiske aktiviteter også efter sommerferien. Man håber og man tror, men man ved ikke. Flere kunne derfor fortælle om dobbeltplanlægning, hvor man lavede en plan i tilfælde af et helt åbent samfund og en plan for et kun delvist åbent samfund.

Alligevel var der også optimisme og gåpåmod som prægede mange af de adspurgte. «Det bliver altid godt til sidst» og «vi glæder os til at møde vores medlemmer som en om muligt endnu bedre forening». Vi har alle lært noget nyt om arbejdsgange og samarbejde uden fysisk samvær – og det er læring som tages med videre.

En ting er sikkert. Foreningslivet er klar til når det er muligt at forsamles som man vil igen. Og foreningerne glæder sig til at gøre det de er bedst til – at dyrke fællesskaber med deres medlemmer.

 

Om rundspørgen:

Rundspørgen blev gennemført ved kvalitative interviews med 33 personer for foreskellige foreninger i Norden. Indledningsvist blev 65 foreninger kontaktet, men ikke alle havde mulighed for at deltage.

Interviews blev gennemført i ugerne 20, 21 og 22.